Vedtægter

Tårnby H.K. vedtægter – senest opdateret 2020-06-26 

§ 1 Klubben 

Stk. 1 Klubbens navn er pr. 1. januar 1991 Tårnby HK. 

Stk. 2 Klubbens hjemmested er i Tårnby Kommune. 

Stk. 3 Klubbens formål er, at fremme og styrke håndboldspillet eller anden idræt under positive og demokratiske former, samt at fremme kammeratligt samvær. 

Stk. 4 Klubben skal være tilsluttet HRØ og DHF under DIF. 

Stk. 5 Klubbens spilledragt er grøn/sort 


§ 2 Medlemmer 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for medlemskab i HRØ og DHF under DIF. 

Stk. 2 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlinger og er permanent kontingent fri, med bevarelse af de aktive medlemmers rettigheder. 


§ 3 Kontingent m.m. 

Stk. 1 Ved indmeldelse er der 1 måneds gratis prøveperiode. Indmeldelse skal for ungdomsspilleres vedkommende ske med tilladelse fra forældre eller værge. 

Stk. 2 Kontingent indbetales til Tårnby H.K. via www.taarnbyhk.dk. Man er medlem, når betalingen er registreret. 

Stk. 3 Størrelsen af medlemmernes kontingent fastsættes for 1 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 4 Udmeldelse gøres selv via klubbens IT-system eller overflytning til passivt medlem skal ske skriftligt via hjemmesiden til den medlems-ansvarlige med 1 måneds varsel, til den 1. i en måned. 

Stk. 5 Bestyrelsen kan ved ¾’s flertal beslutte at ekskludere et medlem. Dog har medlemmet krav på, at få lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmål om eksklusion, prøvet på den førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til den ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

Stk. 6 Klubbens bestyrelsesmedlemmer er til enhver tid kontingent fri, med de aktive medlemmers rettigheder. 


§ 4 Bestyrelse, revisorer m.fl.

Stk. 1 Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold og i henhold til de på lovlig måde vedtagne beslutninger. Mellem generalforsamlingerne tegner bestyrelsen foreningen og træffer beslutninger på foreningens vegne. Man skal være 18 år eller over for at være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. 

Bestyrelsen består af: 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Seniorleder 

Ungdomsleder til 13 

Ungdomsleder fra 13

og indtil 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

2 Bestyrelsessuppleanter 

Disse vælges på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen. 

Stk. 3 Klubbens regnskab går fra den 1. januar til 31. december. Kassereren skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet forsynes med revisorernes påtegning og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskabet sendes samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling til samtlige medlemmer. 


§ 5 Generalforsamling 

Stk. 1 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Stk. 2 Stemmeret har alle medlemmer, aktive som passive, der er fyldt 16 år, og har været medlem af klubben i 2 måneder. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde, samt ved skriftlig stemmeafgivning med hensyn til de fremsendte forslag, mindst 8 dage før den omhandlende generalforsamling afholdes. 

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel hvert år. 

Stk. 4 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned hvert år. 

Dagsorden bør omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning, samt forelæggelse af protokol. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Valg 

6. Valg af formand (ulige år) 

7. Valg af næstformand (lige år) 

8. Valg af kasserer (lige år) 

9. Valg af sekretær (ulige år) 

10. Valg af Seniorleder 

11. Valg af ungdomsleder til 13 år (ulige år) 

12. Valg af Ungdomsleder fra 13 år (lige år) 

13. Valg af Bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

14. Valg af to suppleanter (hvert år) 

15. Valg af 1 revisor (lige år) 

16. Valg af 1 revisor (ulige år) 

17. Valg af 1 revisorsuppleant (ulige år) 

18. Eventuelt

Valg af et ikke tilstedeværende medlem kan kun finde sted, såfremt tilsagn fra vedkommende foreligger skriftligt 8 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 af medlemmerne forlanger dette. 

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger dette skriftligt. I sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at fordringen hertil er kommet bestyrelsen i hænde, ledsaget af den behandlingsønskede dagsorden. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling jf. § 5. stk. 3. 


§ 6 Klubbens ophør 

Stk. 1 Spørgsmål om klubbens ophør skal behandles som særskilt punkt på en generalforsamling – ordinær som ekstraordinær. 

Stk. 2 Opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling – ordinær som ekstraordinær – Hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Af disse skal 5/6 være for opløsning for at dette kan vedtages. Generalforsamlingen bestemmer, hvorledes klubbens aktiver skal fordeles. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. maj 1993, med ændringer i maj 1998, den 31. marts 2006, den 29. marts 2012 samt senest på den ordinære generalforsamling den 26. juni 2020.